PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RPO WD 2014-2020

Zapytanie ofertowe :

,,BADANIA I INNOWACYJNOŚĆ ”

,, zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem zaawansowanych tecnologii medycznych ”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2014- 2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 innowacyjne przedsiębiorstwa

                                                                                                                               Poddziałanie 1.2. 2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Zapytanie ofertowe (1)