projekt współfinansowany przez ue ze środków efrr oraz budżetu państwa w ramach rpo wd 2014-2020

Szanowni Państwo zapraszamy do składania ofert :

BADANIA I INNOWACYJNOŚĆ –
zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem zaawansowanych technologii medycznych”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

 

Zapytanie ofertowe (1)