Aldona Pytlak-Nowak – Koordynator asystentek i higienistek stomatologicznych